หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19

ให้ความเชื่อมั่นและให้คำปรึกษาในการบริหารงานของผู้บริหาร และบุคลากรทุกระดับ

ประวัติ

ประวัติ เว็บไซต์นี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 
^