บทความ แหล่งเรียนรู้ :: Knowledge

การตรวจสอบพัสดุประจำปี
การตรวจสอบพัสดุประจำปี

09 ม.ค. 2560 0 354

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 213

1
^